icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

COVID-19

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Vakcíny

Vaxneuvance® pro děti

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pediatrické pacienty ve věku od 6 týdnů a starší.

Terapeutické oblasti

Podívejte se, ve kterých oblastech se MSD angažuje.

doctor

produkty

Adempas®

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH): Přípravek Adempas® (riociguat) je indikován k léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH, perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě pro zlepšení funkční zdatnosti. Plicní arteriální hypertenze (PAH) - Dospělí: Přípravek Adempas® je dále indikován v monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti. Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně. Pediatričtí pacienti: Přípravek Adempas je v kombinaci s antagonisty endotelinového receptoru indikován k léčbě PAH u pediatrických pacientů ve věku do 18 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg s WHO funkční třídou (FC) II až III.

produkty

Bridion®

Přípravek Bridion® (sugammadex) je indikován ke zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem nebo vekuroniem u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 2-17 let je sugammadex doporučen pouze pro běžné zrušení blokády vyvolané rokuroniem.

produkty

Gardasil®9

Gardasil®9 je rekombinantní, adsorbovaná, 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

produkty

Januvia® / Janumet®

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu. / Přípravek Janumet® (sitagliptin & metformin) je indikován dospělým pacientům s diabetem mellitem typu 2.

produkty

Simponi®

Simponi® (golimumabum) 45mg/0,45ml injekční roztok v předplněném peru je indikován k léčbě juvenilní idiopatické artritidy. Simponi® 50mg injekční roztok v předplněném peru/předplněné injekční stříkačce je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu a ulcerózní kolitidy.

produkty

Vaxneuvance® pro děti

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pediatrické pacienty ve věku od 6 týdnů a starší.

produkty

ZEPATIER®

Přípravek ZEPATIER® (elbasvir, grazoprevir) je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 30 kg.

arrow
arrow

Seznam produktů

VŠECHNY PRODUKTY

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
arrow
arrow
a

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH):
Přípravek Adempas® (riociguat) je indikován k léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH, perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě pro zlepšení funkční zdatnosti.

Plicní arteriální hypertenze (PAH) – Dospělí:
Přípravek Adempas® je dále indikován v monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti. Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně.

Pediatričtí pacienti:
Přípravek Adempas je v kombinaci s antagonisty endotelinového receptoru indikován k léčbě PAH
u pediatrických pacientů ve věku do 18 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg s WHO funkční třídou (FC)
II až III.

b

Přípravek Bridion® (sugammadex) je indikován ke zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem nebo vekuroniem u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 2-17 let je sugammadex doporučen pouze pro běžné zrušení blokády vyvolané rokuroniem.

c
d

Přípravek Delstrigo® (doravirin, lamivudin, tenofovir disoproxil) je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinu nebo tenofoviru.

Přípravek Delstrigo® je také indikován k léčbě dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg, kteří jsou infikováni HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudin nebo tenofovir a kteří zaznamenali toxicity, které vylučují použití jiných režimů, které neobsahují tenofovir-disoproxil.

e

Esmeron® (rocuronii bromidum) je indikován u dospělých a pediatrických pacientů (od donošených novorozenců až po dospívající [0 až < 18 let]) jako pomocný lék při celkové anestezii k usnadnění tracheální intubace v průběhu rutinní indukce a k relaxaci kosterního svalstva během operace. U dospělých se Esmeron® také používá k usnadnění tracheální intubace v průběhu rychlé indukce a na jednotce intenzivní péče (JIP) k usnadnění intubace a umělé plicní ventilace.

f
g

Gardasil® (původně Silgard®) je rekombinantní, adsorbovaná, 4valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (typy 6, 11, 16, 18). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

Gardasil®9 je rekombinantní, adsorbovaná, 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

h
i

Přípravek ISENTRESS® (raltegravir) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV 1).

j

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu. / Přípravek Janumet® (sitagliptin & metformin) je indikován dospělým pacientům s diabetem mellitem typu 2.

k
l
m

Přípravek M-M-RVAXPRO® je indikován pro současné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u jedinců ve věku od 12 měsíců.

n
o
p

Přípravek Pifeltro® (doravirin) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na skupinu NNRTI.

Pneumovax®23 je pneumokoková polysacharidová vakcína, která je indikována k aktivní imunizaci proti pneumokokovým onemocněním u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.

Přípravek PREVYMIS® (letermovir) je indikován k profylaxi reaktivace a rozvoje onemocnění způsobeného cytomegalovirem (CMV) u dospělých CMV séropozitivních příjemců [R+] podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). V ČR je tento léčivý přípravek dostupný ve dvou formách, 240 mg potahované tablety (Prevymis® 240mg tbl flm 28×1) a 240 mg koncentrát pro infuzní roztok (Prevymis® 240mg inf cnc sol 1x12ml).

q
r

Léčivý přípravek Recarbrio® (imipenem, cilastatin, relebactam) je indikován k léčbě nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP), léčbě bakteriemie u dospělých, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo u nichž existuje podezření na souvislost s ní a k léčbě infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními organismy u dospělých s omezenými terapeutickými možnostmi.

Remicade® (infliximab) 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby u dětí, Crohnovy choroby u dospělých, ulcerózní kolitidy, ulcerózní kolitidy u dětí, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy a psoriázy.

RotaTeq® je živá vakcína, indikovaná k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 6 do 32 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí.

s

Simponi® (golimumabum) 45mg/0,45ml injekční roztok v předplněném peru je indikován k léčbě juvenilní idiopatické artritidy. Simponi® 50mg injekční roztok v předplněném peru/předplněné injekční stříkačce je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu a ulcerózní kolitidy.

Steglatro® (ertugliflozin) je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě. Segluromet® (ertugliflozin & metformin) je indikován k léčbě dospělých s diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě.

t
u
v

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pacienty.

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pediatrické pacienty ve věku od 6 týdnů a starší.

w
x
y
z

Přípravek ZEPATIER® (elbasvir, grazoprevir) je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 30 kg.

Přípravek Zerbaxa® (ceftolozan, tazobactam) je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a pediatrických pacientů: komplikované intraabdominální infekce; akutní pyelonefritida; komplikované infekce močových cest. Přípravek Zerbaxa® je také indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých pacientů (18 let nebo starších): nozokomiální pneumonie (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP). Je nutné věnovat pozornost oficiálním pokynům týkajícím se vhodného použití antibakteriálních látek.

illustration

Online semináře

Zajímá vás online vzdělávání? Podívejte se na naše plánované webináře.

illustration

Kontakt

Jsme přední globální biofarmaceutickou společností. Již přes 130 let se zaměřujeme na výzkum a vývoj léčiv proti nejzávažnějším onemocněním. Vývoj nových možností léčby a prevence byl a zůstává naším posláním, které nám umožňuje chránit to nejcennější: život.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon