Vaxneuvance® PLNĚ HRAZENA ze zdravotního pojištění pro děti splňující podmínky úhrady

Dne 8. 2. 2024 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) nové Sdělení o antigením složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
(zvěřejněno ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky, odkaz zde).1

Na základě tohoto sdělení jsou vybrané pneumokokové vakcíny, včetně 15valentní vakcíny Vaxneuvance®, PLNĚ HRAZENY ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚHRADY.1,2,*,**

Dne 23. 2. 2024 byl vydán aktualizovaný Metodický postup k vykazování očkování od 8. 2. a 22. 2. 2024 (odkaz zde), který stanovuje novou úroveň úhrady pro PLNĚ HRAZENÉ pneumokokové vakcíny na základě Sděleních MZ ČR publikovaných 8. 2. 2024 a 22. 2. 2024.1,3,4

Nová výše úhrady vakcíny Vaxneuvance® v rámci nepovinného očkování proti pneumokokové infekci u kojenců:3

KÓDNÁZEVDOPLNĚK NÁZVUUHR1
0255393VAXNEUVANCEINJ SUS 1X0,5ML+2SJ1 712,30

Vykazování provedeného očkování:

Informace k ostatním hrazeným vakcínám lze nalézt v Metodickém postupu k vykazování očkování od 8. 2. a 22. 2. 2024 (odkaz zde).

Vaxneuvance® je PLNĚ HRAZENA jak pro dětskou populaci, tak pro dětskou a dospělou populaci s rizikovými faktory splňující podmínky úhrady.1,3,5, *,**

(Více o očkování u rizikových pacientů v Metodickém postupu k vykazování očkování od 8. 2. a 22. 2. 2024, část E. Nepovinné očkování u rizikových pacientů, bod 5), odkaz zde.)

* Dle § 30 odst. 2 písm. j) zákona o veřejném zdravotním pojištění je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
Hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.2 Toto sdělení bylo zveřejněno dne 8. 2. 2024.1

** Dle § 30 odst. 2 písm. k) zákona o veřejném zdravotním pojištění je očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií, pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.5 Toto sdělení bylo zveřejněno dne 8. 2. 2024.1

Reference:

 1. Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 23/2024 Sb.: Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení
  očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory
  zdravotního stavu. In: Sbírka zákonů. ISSN 3029-5092. Dostupné z: https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/23?
  zalozka=text
 2. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů – § 30 odst. 2 písm. j) Dostupné na https://www.e-sbirka.cz/sb/1997/48/2024-01-01?f=48%2F1997&zalozka=text
 3. Metodický postup k vykazování očkování od 8. 2. a 22. 2. 2024. [Cit. 26. 2. 2024]. Dostupné z:https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodicky-postup-k-vykazovani-ockovani
 4. Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 37/2024 Sb.: Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složeníočkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku. In: Sbírka zákonů. ISSN 3029-5092.Dostupné z: https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/37?zalozka=text
 5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů – § 30 odst. 2 písm. k) Dostupné na https://www.e-sbirka.cz/sb/1997/48/2024-01-01?f=48%2F1997&zalozka=text