Podmínky užívání webových stránek

 1. Všeobecné informace
  1. Tyto podmínky užívání („Pravidla užívání„) upravují používání webových stránek www.msdprolekare.czwww.oncoplay.cz a www.keytruda.cz („Webové stránky„).
  2. Provozovatelem Webových stránek je společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 284 62 564, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon„) oprávněna vykonávat majetková práva k Webovým stránkám („Provozovatel“ nebo „MSD„).
  3. Obsah Webových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.
  4. Před prvním zahájením používání Webových stránek je každý uživatel povinen se seznámit s obsahem Pravidel užívání. Práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů, kteří navštíví Webové stránky, se řídí těmito Pravidly užívání. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly užívání tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Webových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.
  5. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle Autorského zákona k vlastnímu obsahu Webových stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na Webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách.
  6. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Webových stránkách, s výjimkou Pravidel užívání, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. MSD nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na Webových stránkách jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Uživatelé, kteří se rozhodnou odkázat na Webové stránky z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za dodržování lokálních právních předpisů v takovém rozsahu, v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.
  7. MSD vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala Webové stránky, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb. Užití Webových stránek je vždy na vlastní riziko uživatele. MSD nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou újmu vzniklou v důsledku užití Webových stránek a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném právními předpisy.
  8. MSD nepřijímá žádnou odpovědnost za funkčnost sítě Internet nebo za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na Webových stránkách.
 2. Používání Webových stránek a účtu
  1. Webové stránky jsou určeny lékařům („uživatelé“).
  2. Webové stránky umožňují svým uživatelům:
   1. registrovat se;
   2. účastnit se webinářů;
   3. umisťovat a využívat materiály určené pro lékaře;
   4. odebírat obchodní sdělení.
  3. Pro zaregistrování na Webových stránkách a pro založení účtu je od uživatele požadováno poskytnutí následujících údajů:
   1. jméno a příjmení;
   2. titul;
   3. primární, sekundární a terciální specializace;
   4. e-mailová adresa;
   5. číslo mobilního telefonu;
   6. údaje o pracovišti (název, adresa, město, PSČ, pracovní telefon).
  4. Uživatel se zavazuje, že se při používání Webových stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a Pravidly užívání a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.
  5. Okamžitě po přihlášení nebo po uvedení registračních údajů na Webových stránkách získá uživatel přístup ke svému účtu.
  6. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   1. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Webových stránek nebo je jinak zneužívat;
   2. zasahovat do používání Webových stránek ze strany jiných uživatelů;
   3. zasílat na Webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy;
   4. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem jiných uživatelů;
   5. pokoušet se získat přístup k těm částem Webových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
   6. šířit na Webových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.
  7. Účet je v rámci Webových stránek přiřazen pouze k jednomu uživateli (s využitím jediné e‑mailové adresy). Uživatel může používat pouze svůj účet.
  8. Je zakázáno uvádět nepravdivé údaje, zejména údaje netýkající se uživatelů. Povinností uživatele je zabezpečit své přihlašovací údaje tak, aby byl třetím osobám znemožněn přístup k jeho účtu.
  9. Uživatel je v rámci používání Webových stránek a svého účtu odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při používání Webových stránek, a rovněž za jejich nastavení. Provozovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy uživatele, ani za používání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami.
  10. Používání Webových stránek vyžaduje pevný datový přenos z koncového zařízení uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na způsobu a rozsahu používání Webových stránek. Náklady na připojení za datový přenos nese uživatel. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k internetu.
  11. Pro správné fungování Webových stránek koncové zařízení:
   1. nesmí mít nainstalovány modifikace operačního systému, zejména modifikace spočívající v prolomení bezpečnostní ochrany výrobce koncového zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
   2. musí umožňovat navázání připojení s internetovou sítí.
 3. Zabezpečení Webových stránek a účtu
  1. Přístup k účtu uživatele v rámci Webových stránek je zabezpečen přístupovým jménem a heslem uživatele. Heslo musí splňovat bezpečnostní požadavky specifikované v registračním formuláři, zejména co se týče počtu a druhu znaků, kterými musí být tvořeno. Přístupové heslo musí uživatel chránit a nesmí ho poskytnout jiným osobám.
  2. Zapomene-li uživatel své přístupové heslo, může použít funkci „vygenerovat nové heslo“ a heslo mu bude zasláno na e-mailovou adresu přiřazenou k jeho účtu, společně s pokyny ke změně hesla.
  3. Přihlášení se provádí pomocí údajů uvedených uživatelem. Uzavření Webových stránek, ukončení přenosu dat, přerušení připojení nebo vypnutí zařízení neznamená automatické odhlášení se z účtu. Chce-li se uživatel z účtu odhlásit, musí použít příslušnou možnost v nabídce Webových stránek.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání účtu třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti je uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne MSD nebo kterékoliv třetí osobě v souvislosti s užitím jeho účtu v rámci Webových stránek třetí osobou.
  5. MSD oznamuje, že vynakládá maximální úsilí, aby zajistila vysoký stupeň technického zabezpečení Webových stránek a údajů uživatelů. MSD však oznamuje, že s ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Webových stránek v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu MSD doporučuje aktualizovat přihlašovací údaje k účtu a oznamuje, že může občas vydávat zprávy obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s používáním účtu.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Bližší informace o zpracování osobních údajů uživatele jsou obsaženy ve Směrnici o ochraně osobních údajů na internetu dostupné na webových stránkách https://www.msdprivacy.com/cz/cze/internet-privacy-policy.html.
  2. Bližší informace o používání souborů cookies na Webových stránkách jsou obsaženy v Závazku o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie dostupném na webových stránkách https://www.msdprivacy.com/cz/cze/cookie-privacy-policy.html.
 5. Zablokování a ukončení užívání účtu
  1. Ze závažného důvodu (jako je například důvodné podezření, že uživatel porušuje Pravidla užívání), který má dopad na používání Webových stránek, může MSD zablokovat používání účtu na Webových stránkách. Zablokováním účtu uživatele je uživateli znemožněno se přihlásit či znovu registrovat na Webových stránkách.
  2. Zablokování a jeho příčinu MSD uživateli oznámí prostřednictvím e-mailové zprávy. Zablokování je provedeno na dobu nezbytnou pro vysvětlení situace.
  3. Po vysvětlení problému MSD na základě závěrů z provedeného šetření:
   1. odblokuje uživateli účet a obnoví jeho funkce;
   2. v případě, o němž se hovoří v článku 5.5, vyloučí uživatele z používání účtu a v e‑mailové zprávě oznámí příčinu vyloučení.
  4. Používání účtu je dobrovolné a uživatel může kdykoliv a bez uvedení příčiny účet (svou registraci) zrušit. Odvolání souhlasu s Pravidly užívání má za následek ukončení používání účtu.
  5. Provozovatel může s okamžitou platností vyloučit uživatele z používání účtu, bude-li uživatel opakovaně (bez ohledu na dřívější upozornění Provozovatele) nebo hrubě porušovat Pravidla užívání, zejména protiprávním zasahováním uživatele do mechanismu fungování Webových stránek či účtu.
  6. O vyloučení uživatele z používání účtu na základě článku 5.5 bude uživatel Provozovatelem informován na e-mailovou adresu včetně uvedení příčiny vyloučení.
 6. Duševní vlastnictví
  1. Uživatel okamžikem poskytnutí souhlasu s Pravidly užívání bere na vědomí, že všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s Webovými stránkami, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména Autorským zákonem, nebo licencí jiné osobě, náleží Provozovateli a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
  2. Je zakázáno uplatňovat tato práva duševního vlastnictví nebo používat služby a funkce Webové stránky pro účely jiné než přesně specifikované Pravidly užívání. Uživatel je plně odpovědný za škodu způsobenou Provozovateli, která je následkem použití názvu nebo ochranných známek Webových stránek či MSD nebo jiných práv duševního vlastnictví Provozovatele bez jeho souhlasu nebo v rozporu s Pravidly užívání.
  3. Uživatelé smí číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na Webových stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou v případě uvedení Webových stránek jako zdroje materiálu a poučení třetí strany, že tyto Podmínky užívání se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat.
  4. Nic neopravňuje uživatele zahrnout materiály z Webových stránek nebo jakékoliv jejich části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část Webových stránek nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.
  5. Zveřejněním obsahu v rámci Webových stránek uživatel prohlašuje, že disponuje příslušnými právy ke zveřejnění daného obsahu.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny Pravidel užívání. Provozovatel bude o případných změnách Pravidel užívání informovat uživatele předem prostřednictvím oznámení na Webových stránkách. Nová či aktualizovaná Pravidla užívání jsou účinná ode dne uvedeného v oznámení, ne však dříve než 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejich oznámení uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nemají vliv na zhoršení pozice uživatelů, může dojít i v kratším termínu.
  2. Nesouhlasí-li uživatel s novým obsahem Pravidel užívání, může zrušit svou registraci na Webových stránkách.
  3. Určité hypertextové odkazy na Webových stránkách odkazují na internetové stránky, které nejsou pod kontrolou MSD. Pokud uživatel využije takové odkazy, opustí Webové stránky. MSD nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k informacím obsaženým na takových internetových stránkách.
  4. Případy neupravené v Pravidlech užívání se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Autorského zákona a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a uživatelem v souvislosti s používáním Webových stránek se strany pokusí vyřešit dohodou.
  6. Webové stránky mohou obsahovat odlišené funkce, resp. nabízet odlišné služby, přičemž příslušná ustanovení těchto Podmínek se vztahují k těm Webovým stránkám, které konkrétní funkcionalitu, např. registraci uživatele, obsahují.