Adempas®

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH):
Přípravek Adempas® (riociguat) je indikován k léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH, perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě pro zlepšení funkční zdatnosti.

Plicní arteriální hypertenze (PAH) – Dospělí:
Přípravek Adempas® je dále indikován v monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti. Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně.

Pediatričtí pacienti:
Přípravek Adempas je v kombinaci s antagonisty endotelinového receptoru indikován k léčbě PAH u pediatrických pacientů ve věku do 18 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg s WHO funkční třídou (FC) II až III.