Víte, které věkové skupiny mají nejvyšší riziko rozvoje invazivních pneumokokových onemocnění?

Podle údajů ze Státního zdravotního ústavu bylo v loňském roce v České republice hlášeno 472 případů invazivních pneumokokových onemocnění (IPO), což je o 207 více než v roce 2021.1,2 Roky 2020 a 2021 byly ovlivněny pandemií Covid-19 a počet případů klesl zhruba na polovinu v porovnání s předchozími lety.2,3 V roce 2022 se počet případů IPO opět navrátil na úroveň předpandemickou.1

Z hlediska nemocnosti jsou nejohroženějšími věkovými skupinami děti pod jeden rok věku a senioři nad 65 let. Celková nemocnost IPO v České republice v roce 2022 dosáhla hodnoty 4,4/100 000 obyvatel. Nejvíce případů IPO opět zůstává ve věkové skupině 65 let a starší s absolutním počtem 244 IPO a s nemocností 11,1/100 000 obyvatel (v roce 2021 – 140 IPO – 6,6/100 000 obyvatel).1

Nemocnost u dětí pod jeden rok života byla 7,8/100 000 obyvatel, což je více jak 2x vyšší než nemocnost u dětí 1-4 roky (3,7/100 000 obyvatel).1

Věkově specifická nemocnost, invazivní pneumokokové onemocnění, ČR, 2010-20221

Graf 1: Věkově specifická nemocnost, invazivní pneumokokové onemocnění, ČR, 2010–2022, Surveillance data

Vakcinace je jedním z nejúčinnějších způsobů prevence tohoto závažného onemocnění.

V rámci pediatrických klinických studií pneumokokových konjugovaných vakcín (PCV) je důležité pozorovat imunogenitu vakcíny i po podání primární série, která bývá dokončena v prvním roce života dětí, tedy v nejrizikovějším období.

Vakcína Vaxneuvance® vyvolala silnou imunitní odpoveď na 15 sérotypů, včetně sérotypu 3, po dokončené primární sérii (v prvním roce života dětí) i po posilující dávce.5

Právě sérotyp 3 byl v roce 2022 nejfrekventovanějším sérotypem způsobujícím IPO (dle četnosti výskytu) napříč věkovými kategoriemi a jedním ze tří nejčastěji zastoupených sérotypů u dětí do 5 let věku.1 Výsledky imunogenity Vaxneuvance® po dokončené primární sérii (po 2. dávce) u dětí, včetně výsledků pro sérotyp 3, můžete vidět na grafu níže.

PCV13 = 13valentní pneumokoková konjugovaná vakcína

Nejen děti do 1 roku věku jsou více náchylné k invazivním pneumokokovým onemocnění, ale i děti předčasně narozené a imunokompromitované. Předčasně narozené děti mají přibližně 5x vyšší riziko v porovnání s dětmi narozenými v řádném termínu.4 Děti s HIV nebo se srpkovitou anémií mají přibližně 50x vyšší riziko IPO v porovnání se zdravými jedinci.6

V rámci robustního klinického výzkumu vakcíny Vaxneuvance® jsou k dispozici údaje o bezpečnosti a imunogenitě vakcíny i u předčasně narozených dětí a imunokompromitovaných skupin, například u jedinců s HIV a se srpkovitou anémií. Imunitní odpovědi po podání Vaxneuvance® u předčasně narozených kojenců byly obecně konzistentní s imunitními odpověďmi pozorovanými u celkové populace zdravých kojenců. Vakcína byla rovněž imunogenní u imunokompromitovaných jedinců (příjmeci allo-HSCT, děti se srpkovitou anémii a děti s virem HIV).5

PCV13 = 13valentní pneumokoková konjugovaná vakcína; IgG = Imunoglobulin G; CI = interval spolehlivosti; PCV = pneumokoková konjugovaná vakcína

Reference
1. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2023; 32(6-7): 261–266
2. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(6): 217–221
3.  Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(4): 115–120 
4. Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Edelsberg J, Shea KM, Pelton SI. Rates and costs of invasive pneumococcal disease and pneumonia in persons with underlying medical conditions. BMC Health Serv Res. 2016 May 13;16:182. doi: 10.1186/s12913-016-1432-4
5. SPC Vaxneuvance®
6. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease – Risk Factors. January 2022. Dostupné z:  https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/risk-factors.html (Navštíveno 31.5.2023)

ZIP Vaxneuvance® je k dispozici ZDE.