Vakcína Vaxneuvance vyvolala silnou imunitní odpověď na sérotyp 3 napříč klinickým programem, jak u dětí, tak u dospělých

Sérotyp 3 je nejčastěji zastoupeným sérotypem z hlediska výskytu IPO v České republice již po mnoho let. 1-6 Jinak tomu nebylo ani v roce 2022, sérotyp 3 byl opět nejfrekventovanějším sérotypem způsobujícím IPO (dle četnosti výskytu) napříč věkovými kategoriemi a jedním ze tří nejčastěji zastoupených sérotypů u dětí pod 5 let věku.1

Sérotyp 3 má silnou kapsli obklopenou slizovou vrstvou, a proto je těžké proti němu vytvořit účinnou ochranu.7 Výrobce pneumokokové konjugované vakcíny Vaxneuvance® se při jejím výzkumu zaměřil právě na tento problematický sérotyp. Mimo přidání dvou aditivních sérotypů a zachování imunogenity pro stávající sérotypy si výrobce jako jeden ze svých cílů stanovil i zvýšení imunitní odpovědi na sérotyp 3.

Proč byla vyvinuta pneumokoková vakcína Vaxneuvance®?

Níže bychom Vám rádi prezentovali výsledky vybraných studií jak pro děti, tak pro dospělé.

Pediatrický klinický program vakcíny Vaxneuvance® 8

Imunogenita vakcíny Vaxneuvance® byla u dětí hodnocena pomocí sérotypově specifické míry odpovědi IgG a geometrické střední hodnoty koncentrací IgG protilátek (GMC). U dětí byla jako prahová hodnota při klinickém hodnocení použita sérotypově specifická hodnota IgG protilátek odpovídající ≥0,35 μg/ml dle Světové zdravotnické organizace. 

Míry pozitivních IgG odpovědí pro sérotyp 3 u vakcíny Vaxneuvance® dosáhly hodnoty 93,2 % respondérů, v případě 13valentní pneumokokové vakcíny (PCV13) to bylo 66,1 % respondérů po 2dávkové primární sérii (Obrázek 1):

Obrázek 1: Míry odpovědí IgG ze 30. dne po 2dávkové primární sérii pro sérotyp 3 (3dávkový režim, Protokol 025)

Obrázek 1: Míry odpovědí IgG ze 30. dne po 2dávkové primární sérii pro sérotyp 3 (3dávkový režim, Protokol 025)

Poměr GMC protilátek byl o 91 % vyšší u respondérů, kteří dostali Vaxneuvance® v porovnání s respondéry, kteří dostali PCV13 po 2dávkové primární sérii (Obrázek 2):

Obrázek 2: Střední hodnoty koncentrací (GMC) IgG ze 30. dne po 2dávkové primární sérii a ze 30. dne po dávce pro batolata pro sérotyp 3 (3dávkový režim, Protokol 025)

Klinický program vakcíny Vaxneuvance®
u dospělých8

Imunitní odpovědi po podání pneumokokové vakcíny lze stanovit měřením odpovědí v podobě opsonofagocytární aktivity (OPA) a imunoglobulinu G (IgG). OPA reprezentuje funkční protilátky a je považována za důležitý imunologický zástupný parametr při měření ochrany proti pneumokokovému onemocnění u dospělých. 

Geometrické průměrné hodnoty titrů (GMT) OPA pro sérotyp 3 byl u respondérů, kteří dostali vakcínu Vaxneuvance® o 60 % vyšší v porovnání s respondéry, kteří dostali PCV13.

Obrázek 3: Sérotypově specifické geometrické průměrné hodnoty titrů OPA 30 dní po vakcinaci dospělých ve věku ≥ 50 let (Protokol 019)

Reference

  1. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2023; 32(6-7): 261–266
  2. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 249-252
  3. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(6): 217–221
  4. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(4): 115–120.
  5. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(7): 277-282.
  6. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(2): 49-55.
  7. Lapidot R, Shea KM, Yildirim I, Cabral HJ, Pelton SI, Department Of Public Health TM. Characteristics of Serotype 3 Invasive Pneumococcal Disease before and after Universal Childhood Immunization with PCV13 in Massachusetts. Pathogens. 2020 May 21;9(5):396. doi: 10.3390/pathogens9050396.
  8. SPC Vaxneuvance®

*3dávkový režim, Protokol 025

ZIP Vaxneuvance® zde.