icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

COVID-19

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Dokumenty ke stažení

vyhledávejte dle produktu

a

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH):
Přípravek Adempas® (riociguat) je indikován k léčbě dospělých pacientů s WHO funkční třídou II až III s inoperabilní CTEPH, perzistentní nebo rekurentní CTEPH po chirurgické léčbě pro zlepšení funkční zdatnosti.

Plicní arteriální hypertenze (PAH) – Dospělí:
Přípravek Adempas® je dále indikován v monoterapii nebo v kombinaci s antagonisty receptoru pro endotelin, k léčbě dospělých pacientů s PAH s WHO funkční třídou II až III ke zlepšení funkční zdatnosti. Účinnost byla prokázána u pacientů s PAH včetně pacientů s idiopatickou nebo vrozenou PAH nebo PAH způsobenou onemocněním pojivové tkáně.

Pediatričtí pacienti:
Přípravek Adempas je v kombinaci s antagonisty endotelinového receptoru indikován k léčbě PAH
u pediatrických pacientů ve věku do 18 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg s WHO funkční třídou (FC)
II až III.

b

Přípravek Bridion® (sugammadex) je indikován ke zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem nebo vekuroniem u dospělých. U dětí a dospívajících ve věku 2-17 let je sugammadex doporučen pouze pro běžné zrušení blokády vyvolané rokuroniem.

c
d

Přípravek Delstrigo® (doravirin, lamivudin, tenofovir disoproxil) je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinu nebo tenofoviru.

Přípravek Delstrigo® je také indikován k léčbě dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg, kteří jsou infikováni HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudin nebo tenofovir a kteří zaznamenali toxicity, které vylučují použití jiných režimů, které neobsahují tenofovir-disoproxil.

e

Esmeron® (rocuronii bromidum) je indikován u dospělých a pediatrických pacientů (od donošených novorozenců až po dospívající [0 až < 18 let]) jako pomocný lék při celkové anestezii k usnadnění tracheální intubace v průběhu rutinní indukce a k relaxaci kosterního svalstva během operace. U dospělých se Esmeron® také používá k usnadnění tracheální intubace v průběhu rychlé indukce a na jednotce intenzivní péče (JIP) k usnadnění intubace a umělé plicní ventilace.

f
g

Gardasil® (původně Silgard®) je rekombinantní, adsorbovaná, 4valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (typy 6, 11, 16, 18). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

Gardasil®9 je rekombinantní, adsorbovaná, 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

h
i

Přípravek ISENTRESS® (raltegravir) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV 1).

j

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu. / Přípravek Janumet® (sitagliptin & metformin) je indikován dospělým pacientům s diabetem mellitem typu 2.

k
l
m

Přípravek M-M-RVAXPRO® je indikován pro současné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u jedinců ve věku od 12 měsíců.

n
o
p

Přípravek Pifeltro® (doravirin) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na skupinu NNRTI.

Pneumovax®23 je pneumokoková polysacharidová vakcína, která je indikována k aktivní imunizaci proti pneumokokovým onemocněním u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.

Přípravek PREVYMIS® (letermovir) je indikován k profylaxi reaktivace a rozvoje onemocnění způsobeného cytomegalovirem (CMV) u dospělých CMV séropozitivních příjemců [R+] podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). V ČR je tento léčivý přípravek dostupný ve dvou formách, 240 mg potahované tablety (Prevymis® 240mg tbl flm 28×1) a 240 mg koncentrát pro infuzní roztok (Prevymis® 240mg inf cnc sol 1x12ml).

q
r

Léčivý přípravek Recarbrio® (imipenem, cilastatin, relebactam) je indikován k léčbě nozokomiální pneumonie (HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (VAP), léčbě bakteriemie u dospělých, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo u nichž existuje podezření na souvislost s ní a k léčbě infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními organismy u dospělých s omezenými terapeutickými možnostmi.

Remicade® (infliximab) 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby u dětí, Crohnovy choroby u dospělých, ulcerózní kolitidy, ulcerózní kolitidy u dětí, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy a psoriázy.

RotaTeq® je živá vakcína, indikovaná k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 6 do 32 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí.

s

Simponi® (golimumabum) 45mg/0,45ml injekční roztok v předplněném peru je indikován k léčbě juvenilní idiopatické artritidy. Simponi® 50mg injekční roztok v předplněném peru/předplněné injekční stříkačce je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu a ulcerózní kolitidy.

Steglatro® (ertugliflozin) je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě. Segluromet® (ertugliflozin & metformin) je indikován k léčbě dospělých s diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě.

t
u
v

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pacienty.

Vaxneuvance® je 15valentní pneumokoková konjugovaná vakcína, nyní dostupná pro Vaše pediatrické pacienty ve věku od 6 týdnů a starší.

w
x
y
z

Přípravek ZEPATIER® (elbasvir, grazoprevir) je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 30 kg.

Přípravek Zerbaxa® (ceftolozan, tazobactam) je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a pediatrických pacientů: komplikované intraabdominální infekce; akutní pyelonefritida; komplikované infekce močových cest. Přípravek Zerbaxa® je také indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých pacientů (18 let nebo starších): nozokomiální pneumonie (HAP), včetně ventilátorové pneumonie (VAP). Je nutné věnovat pozornost oficiálním pokynům týkajícím se vhodného použití antibakteriálních látek.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon