Oznámení subjektu údajů o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a lokálních právních předpisů, které GDPR adaptují


Protože si ceníme našeho profesionálního vztahu s Vámi, chtěli bychom jako společnost Merck & Co., Inc. a skupina společností Merck zdůraznit, že jsme plně zaměřeni na ochranu soukromí a bezpečnosti Vašich osobních údajů v souladu s příslušnými předpisy v České republice. 

Odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 284 62 564, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 143294 (dále jen „MSD”) se zpracováním svých osobních údajů, a to k dohodnutému účelu a v rozsahu, jenž je zřejmý z informací uvedených v rámci registrace a také pro účely a v rozsahu uvedeném níže. 

Společnost MSD je součástí skupiny společností Merck & Co., Inc. (dále jen „skupina MSD“), jejichž seznam je dostupný na adrese http://www.msd.com/contact/contacts.html. Vaše osobní údaje bude společnost MSD na základě uděleného souhlasu zpracovávat výhradně pro účely informování o činnosti společnosti MSD a o léčivých přípravcích společností patřících do skupiny MSD a/nebo jejich licenčních partnerů, včetně kontaktování obchodními reprezentanty společnosti MSD.

Na základě uděleného souhlasu souhlasíte s tím, aby Vám společnost MSD zasílala obchodní sdělení (tj. textové, hlasové, zvukové nebo obrazové zprávy) vztahující se k léčivým přípravkům společností patřících do skupiny MSD a/nebo jejích licenčních partnerů, a to jak běžnou poštou v tištěné formě, tak elektronickými prostředky (elektronická komunikace, automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační zařízení) v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zejména prostřednictvím e-mailu, SMS a MMS zpráv, telemarketingu, sociálních sítí, QR kódů, příp. jakýchkoliv dalších informačních technologií.

Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. V případě jejich neposkytnutí společnost MSD v závislosti na rozsahu neposkytnutých údajů a účelu jejich zamýšleného zpracování nebude v některých případech moci uzavřít, zlepšovat, evidovat a rozvíjet obchodní vztah s Vámi, a případně Vám zasílat informace o činnosti společnosti MSD a jejích léčivých přípravcích.

Osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás zpracováváme, pocházejí z následujících zdrojů: formulář, který jste elektronicky vyplnili, informace, které jste poskytli obchodním zástupcům MSD, nebo některému z partnerů a dodavatelů, se kterými MSD spolupracuje.

Společnost MSD je oprávněna uchovávat stanovený rozsah osobních údajů po dobu uděleného souhlasu, příp. po dobu nezbytnou k naplnění účelu předmětného zpracování. Po uplynutí této doby je společnost MSD povinna vymazat veškeré Vaše osobní údaje.

Jste si vědomi, že jste oprávněni kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený společnosti MSD, případně se obrátit s jakoukoli otázkou, nejasností či žádostí o uplatnění svých práv, a to tím, že zašlete e-mail na následující společnou e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů DPOCzech@merck.com, případně na adresu společnosti MSD uvedenou výše. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Společnost MSD neprovádí profilování, které by vyhodnocovalo Vaše osobní aspekty, a proto nevyžadujeme souhlas s tímto druhem zpracování. Nicméně platí, že je oprávněným zájmem jakékoliv společnosti, tudíž i společnosti MSD, provést základní segmentaci, abychom mohli přizpůsobit komunikaci s Vámi způsobem, který lépe vyhovuje potřebám obou stran. Například na základě provedené segmentace a Vaší preference víme, s kým máme komunikovat elektronicky a s kým spíše osobně, případně jaké typy informací preferujete. Zpracování údajů shromážděných o Vás prostřednictvím internetu je blíže popsáno ve Směrnici o ochraně osobních údajů na internetu dostupné na našich stránkách (viz níže).

Anonymní údaje/informace, tj. bez možnosti ztotožnění s Vámi, společnost MSD zpracovává i po odvolání Vašeho souhlasu, pokud nevznesete námitku. Anonymizované, resp. statistické údaje nám pomáhají vyhodnocovat některé aspekty fungování společnosti, abychom mohli v budoucnu poskytovat kvalitnější služby a abyste při spolupráci s námi byli vždy maximálně spokojeni. Například pokud vyplníte dotazník, vyhodnotíme shromážděná data, abychom lépe porozuměli současným trendům a směrování trhu. Data neprofilujeme ve vztahu ke konkrétním subjektům údajů.

Bližší informace o Vašich právech a o zpracování osobních údajů společností MSD a společnostmi ze skupiny MSD jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na https://www.msdprivacy.com/cz/cze/ a také ve Směrnici o ochraně osobních údajů na internetu dostupné na https://www.msdprivacy.com/cz/cze/internet-privacy-policy.html.