Produkty

Pneumovax®23

Pneumovax®23 je pneumokoková polysacharidová vakcína, která je indikována k aktivní imunizaci proti pneumokokovým onemocněním u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.

Pomáhá chránit proti 23 pneumokokovým sérotypům, které způsobují přibližně 70 % invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v ČR.1

Jedna dávka vakcíny obsahuje po 25 mikrogramech následujících 23 pneumokokových polysacharidových sérotypů: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.2

Vakcína Pneumovax®23 je na světovém trhu již téměř 40 let.

Dávkování a aplikace

Dospělí a děti ve věku 2 roky nebo starší – jedna dávka Pneumovax®23 aplikovaná intramuskulární nebo subkutánní injekcí.2

Zdraví dospělí a děti nemají být rutinně přeočkováváni. Načasování a potřeba přeočkování mají být určeny na základě dostupných oficiálních doporučení.2 Doporučení ČVS z roku 2022 najdete zde.

ÚČINNOST VAKCÍNY PNEUMOVAX®233

14letá retrospektivní studie prokázala účinnost vakcíny PNEUMOVAX®23 proti IPO způsobeným sérotypy obsaženými ve vakcíně:3,*

* Návrh studie: Retrospektivní, nepřímá studie kohorty z USA pokrývající 14leté období (1978–1992), v 54 nemocnicích a 26 státech. Pacienti zařazení do studie byli ve věku ≥ 2 roky se známým statusem očkování/datem očkování, byli během onemocnění monitorováni na onemocnění v tomto období a byl jim z krve nebo mozkomíšního moku (CSF) izolován pneumokok. Střední věk očkovaných pacientů byl 57 let; medián věku neočkovaných byl 50 let. Účinnost vakcíny byla stanovena na základě porovnání distribuce pneumokokových sérotypů způsobujících onemocnění u očkovaných (např. byla podána 13valentní, nebo 23valentní pneumokoková polysacharidová vakcína) a u neočkovaných osob. Účinnost vakcíny byla stanovena pro osoby ve studii na základě jejich přidružených onemocnění.3

a95% Cl, 50% až 95%.
b95% Cl, 23% až 90%.
c95% Cl, 17% až 88%.

ÚHRADA

Vakcína Pneumovax®23 je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u rizikových pacientů a v rámci pravidelného očkování.4 V případě dotazů kontaktuje příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Hrazenou službou je očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti pneumokokovým infekcím, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií, pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.4

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY2

Nejčastějšími nežádoucími účinky v místě injekce byly erytém, indurace, bolest, citlivost, otok a pocit tepla. Jako nejčastější systémové nežádoucí účinky byly pozorovány: astenie/únava, myalgie a bolest hlavy.2

Invazivní pneumokoková onemocnění

Pneumokok způsobuje invazivní i neinvazivní pneumokoková onemocnění. Jako neinvazivní onemocnění klasifikujeme např. pneumonii, u níž je pneumokok obvyklým původcem.5 Komunitní pneumonií v Česku ročně onemocní 80 až 150 tisíc lidí.5 Typickým příznakem je kašel, dále pak dušnost, horečka a bolest na hrudi.6 Mezi další neinvazivní pneumokoková onemocnění patří například otitidy především u dětí.7

Invazivní pneumokoková onemocnění jsou nejzávaznější. Jako IPO jsou označovány choroby, při nichž se pneumokok vyskytuje v primárně sterilním prostředí – krevním řečišti, mozkomíšním moku. Mezi invazivní pneumokoková onemocnění řadíme závažnou formu pneumonie, bakterémii a meningitidu.5

IPO se nejčastěji vyskytují u osob starších 65 let a dětí do 1 roku věku. V roce 2019 bylo v České republice sledováno 483 případů ve všech věkových kategoriích, mezi nimiž bylo zaznamenáno 87 úmrtí, podobně, jako tomu bylo v roce 2018. Nejpostiženější byla věková skupina 65+, kde připadlo na 267 hlášených případů IPO 57 úmrtí. Letalita v této skupině byla 21,3%.1

Mezi nejohroženější skupiny patří:8

 • Lidé nad 65 let věku
 • Imunokompetentní osoby s chronickým srdečním, plicním nebo jaterním onemocněním, diabetem mellitem, únikem mozkomíšního moku nebo kochleárním implantátem
 • Jedinci s funkční nebo anatomickou asplenií (vrozenou či získanou asplenií, hyposplenií nebo splenektomií)
 • Imunokompromitované osoby s vrozeným nebo získaným imunodeficitem; HIV infekcí; chronickým selháním ledvin; nefrotickým syndromem; leukemií; Hodgkinovou nemocí; generalizovaným nádorovým onemocněním; imunosupresivní léčbou, včetně dlouhodobé aplikace kortikosteroidů; pacienti po transplantaci orgánů nebo kmenových buněk a jedinci s mnohočetným myelomem.


Některé chronické stavy zvyšují riziko IPO u dospělých.9

Bakterie Streptococcus pneumoniae se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5–10 % dospělých a u 20–40 % dětí.10 Šíří se prostřednictvím kapének při kašlání, kýchání a blízkém kontaktu nebo mluvení s ostatními lidmi. Jsou jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění v Evropě i ve světě.10

Léčba pneumokokových onemocnění

Pneumokokové infekce se léčí pomocí antibiotik. Velkým problémem je však rostoucí rezistence.

Jedinou prevencí proti invazivním pneumokokovým onemocněním je vakcinace.1

SPC & ZIP

SPC Pneumovax®23 je k dispozici zde.
ZIP Pneumovax®23 je k dispozici zde.

Reference

 1. Státní zdravotní ústav. J. Kozáková, Z.  Okonji, M.Klímová, P. Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 246–252.
 2. SPC Pneumovax®23 
 3. Butler JC, Breiman RF, Campbell JF, et al. Pneumococcal polysaccharide vaccine efficacy: an evaluation of current recommendations. JAMA. 1993;270(15):1826–1831.
 4. Pneumovax 23. Ceny a úhrady. Databáze léků. SÚKL. Dostupné z: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0236389&tab=prices
 5. Koubová, M. Pneumokoky loni zavinily víc těžkých infekcí i úmrtí. Prevencí je očkování, u dětí ale proočkovanost klesá. Zdravotnický deník. 2018. Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/05/pneumokoky-loni-zavinily-vic-tezkych-infekci-i-umrti-prevenci-ockovani-u-deti-proockovanost-klesa/
 6. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2017/03/04.pdf
 7. Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY A MOŽNOSTI PREVENCE. Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 98–101. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/02/06.pdf
 8. ČVS ČLS JEP. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním. 2022. Dostupné zde: extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/aktualizacekdoporucenipneumokokovychvakcin21_prosinec2022.pdf
 9. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):1–9.
 10. https://www.nzip.cz/clanek/48-pneumokokova-onemocneni

CZ-PNX-00004 (2.0)